Nền tảng quản trị doanh nghiệp tập trung; Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành trong xu thế chuyển đổi số.

Điều hành & Quản lý

Business Management Platform

InSuite Work

Quản trị dự án & công việc

InSuite HRM

Quản trị nhân sự

InSuite CRM

Quản trị quan hệ khách hàng

InSuite Office

Quản trị nội bộ

InSuite Core

Quản trị cấu hình & thông tin

Human Resource Management

Employees

Quản lý nhân viên

Departments

Quản lý bộ phận

Awards

Quản lý khen thưởng

Expenses

Quản lý thu chi

Holidays

Quản lý ngày lễ

Recruitment

Quản lý tuyển dụng

Attendance

Quản lý chấm công

Leaves

Quản lý nghỉ phép

Payroll

Quản lý tính lương

Notice Board

Bảng thông báo

Core & More

Core & nhiều hơn

Recruitment Management

Job Openings

Quản lý việc làm

Job Applications

Quản lý đơn xin việc

Applicant Tracking

Theo dõi quá trình tuyển dụng

Career Website

Hỗ trợ ứng viên nộp CV

Interview Scheduling

Lên lịch phỏng vấn

Manage Team

Quản lý team

Roles & Permissions

Phân quyền

Todos

Todos & Notes

Reports & More

Báo cáo & Gửi thông báo