In.Suite

Nền tảng quản trị doanh nghiệp tập trung; Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành trong xu thế chuyển đổi số.

Giải pháp phần mềm

In.Suite
Business Management Platform
In.HRM
Human Resource Management
In.Jobs
Recruitment Management

In.Social

Giải pháp chuyển đổi số MarTech
In.Chatbot
Multi-Channel Marketing Solution
In.Posts
Marketing Platform for Social Network
In.SMail
SMS & Email Marketing

In.Sales

Giải pháp chuyển đổi số SalesTech
In.Web
Ecommerce Platform
In.POS
Point Of Sale & Stock Management

In.Booking

Công cụ hỗ trợ chuyển đổi số
In.Event
Event Management Solution
In.Services
Point Of Sale & Booking Management